Čl. I. – Úvodní ustanovení
1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky“) upravují podmínky poskytovaní služeb spočívající v umožnění účasti na: 

a) akcích LZ hockey „Týdenní kempy a turnaje“ pořádanou Firmou LZ sport s.r.o., Hradišťská Lhotka 7 336 01 2, IČ: 04888111 (dále jen „Konference"), 
b) jedno/vícedenních seminářích, akcích, kurzech a jiných podobných událostí pořádaných LZ sport s.r.o., Hradišťská Lhotka 7 336 01 2, IČ: 04888111, které budou oznámeny na internetových stránkách www.lzhockey.com, kde budou dostupné i podrobnosti ohledně daných akcí  (dohromady společně jako „Akce“). 
2.  Organizátorem Akcí je LZ sport s.r.o. Hradišťská Lhotka 7 336 01 2, IČ: 04888111 (dále jen „Organizátor“). 

3.  Účast na Akcích je možná jen na základě zaplacené faktury nebo platné vstupenky zakoupené prostřednictvím internetových stránek www.lzhockey.com, případně osobně v hotovosti v den konání dané Akce, na místě konání dané Akce, za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách, které tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytnutí služeb (dále jen „Smlouva") uzavřené mezi organizátorem Akcí a třetími osobami jako účastníky daných Akcí (dále jen „účastníci").

4.  V ceně základní vstupenky je: 

a) v případě Konference dvoudenní účast na Konferenci, konferenční a propagační materiály a občerstvení v průběhu celé akce, 
b) v případě ostatních Akcí bude na internetových stránkách www.lzhockey.com podrobně rozepsáno, co základní vstupenka na konkrétní Akci zahrnuje. 
5. Součástí obchodních podmínek jsou i sdělení uveřejněná na internetových stránkách www.lzhockey.com. 

Čl. II. – Realizace objednávky, uzavření Smlouvy
1.  Vstupenku na danou Akci dle své volby si může účastník objednat prostřednictvím řádně vyplněného a odeslaného elektronického formuláře objednávky (resp. přihlášky) uveřejněného a internetové stránce www.lzhockey.com. Účastník je povinen objednávku (resp. přihlášku) vyplnit řádně a pravdivě. 

2.  K uzavření Smlouvy mezi účastníkem a Organizátorem dojde okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky zaslaného Organizátorem účastníkovi. Potvrzení bude účastníkovi zasláno na jeho elektronickou adresu (e-mail) uvedenou v objednávce (přihlášce). Účastník se zavazuje uzavřením Smlouvy uhradit cenu za poskytované služby. V případě zakoupení vstupenky v místě konání dané Akce bude Smlouva uzavřena okamžikem uhrazení vstupenky. 

3.  Odesláním objednávky (resp. přihlášky), příp. osobním převzetím obchodních podmínek, účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. 

4.  Účastník, který uhradil celou částku za vstupenku, obdrží před začátkem dané Akce, a to na místě konání dané Akce, vstupenku ve formě průkazky účastníka dané Akce – opravňující k účasti na dané Akci, na které bude uvedeno jméno, příjmení a příp. název firmy. Účastník je povinen, na požádání Organizátora, prokázat svoji totožnost dokladem totožnosti. V případě, že osoba požadující vstup na danou Akci neprokáže na požádání Organizátora svoji totožnost, bude jí na danou Akci vstup odmítnut. Účastník je povinen mít vstupenku ve formě průkazky účastníka dané Akce po celou dobu konání dané Akce u sebe a na vyzvání ji předložit Organizátorovi, či osobě jím pověřené. 

Čl. III. – Ceny vstupenek a platební podmínky
1. Ceny vstupenek na danou Akci jsou uvedeny v objednávkovém formuláři FAPI na stránkách www.lzhockey.com.

2. Organizátor neumožňuje úhradu ceny vstupenky na splátky. 

3. Účastník je oprávněn zvolit mezi možností uhrazení ceny vstupenky online platební kartou nebo bankovním převodem. Ve všech případech je cena vstupenky uhrazena okamžikem připsání na bankovní účet Organizátora, a to nejpozději jeden pracovní den před konáním dané Akce. V případě, že platba nebude připsána na účet Organizátora nejpozději jeden pracovní den před konáním dané Akce, bude účastníkovi vydána vstupenka a povolen vstup na danou Akci pouze po předložení potvrzení o úhradě vstupenky, a to ve formě výpisu z účtu potvrzujícím zadání příkazu k platbě za vstupenku na účet Organizátora. 

4. Platební metody na české jazykové mutaci stránek jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů (více na stránkách https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana). Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s. V případě reklamací nebo dotazů k platbám prosím kontaktujte:.

5. Na základě uzavření smlouvy vystaví Organizátor účastníkovi daňový/účetní doklad – fakturu obsahující veškeré zákonné náležitosti. Faktura bude zaslána účastníkovi na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce bezprostředně po obdržení platby. 

6. Organizátor není plátcem DPH. 

Čl. IV. – Materiály a obsah příspěvků Konference
1. Účastník je oprávněn užít materiály poskytnuté na daných Akcích pro osobní potřebu. Účastník není oprávněn konferenční, seminární, propagační či jiné podobné materiály a příspěvky prezentované na daných akcích jakkoliv šířit nebo poskytovat třetím osobám bez výslovného souhlasu jejich autorů. 

2. Organizátor neodpovídá za obsahovou stránku (informace, názory, myšlenky) přednášek přednášejících osob či autorů, prezentovaných na Akcích. 

Čl. V. – Sankce
1. Účastníci Akcí nejsou oprávněni pořizovat audio či audiovizuální záznam ve všech prostorách konání Akcí, na všech přednáškách a prezentacích konaných v rámci daných Akcí, a to v průběhu celé doby konání dané Akce. 

2. V případě porušení zákazu uvedeného v odst. 1 tohoto článku obchodních podmínek je Organizátor oprávněn nechat účastníka dané Akce z místa jejího konání vykázat. V případě, že osoba účastnící se dané Akce poruší ustanovení uvedené v odst. 1 tohoto článku je tato osoba povinna uhradit Organizátorovi smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) na účet Organizátora uvedený ve výzvě k úhradě smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne konání dané Akce. 

Čl. VI. - Stornovací podmínky
1.  Účastník je oprávněn stornovat zakoupenou vstupenku bez udání důvodu formou žádosti zaslané na e-mailovou adresu info@porozumenimysli.cz, ve které uvede jméno, příjmení, bydliště a datum narození příp. název právnické osoby, sídlo, IČ, název dané Akce a variabilní symbol platby a to nejpozději 7 dní před zahájením dané Akce; následně již není možné vstupenku stornovat. 

2.  Účastník je oprávněn převést vstupenku na jinou osobu, a to zasláním oznámení o změně účastníka dané Akce, které bude obsahovat jméno, příjmení, bydliště příp. název právnické osoby, sídlo, IČ původního a nového účastníka, název dané Akce a variabilní symbol platby, a to doručením oznámení na e-mailovou adresu info@lzhockey.com nejpozději 1 den před termínem dané Akce. 

3. Organizační změny

Organizátor si v případě vážných důvodů vyhrazuje právo na změnu termínu či lokality dané Akce. V takovém případě Organizátor umožní zákazníkům stornovat objednávku a vrátí cenu vstupenky v plné výši. Všichni přihlášení účastníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. 

4. Zrušení Akce

Organizátor si v případě vážných důvodů vyhrazuje právo na zrušení Akce. Dojde-li ke zrušení dané Akce, bude cena vstupenky navrácena v plné výši. Všichni přihlášení účastníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. 

Čl. VII. – Závěrečná ustanovení
1.  Účastník, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit mimo jiné od smlouvy o poskytnutí služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení, a dále od smlouvy o využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu. Účastníci tímto výslovně souhlasí s tím, aby bylo splněním služby dle Smlouvy započato před uplynutím lhůty k odstoupení, pokud byla Smlouva uzavřena později než 14 dní před konáním dané Akce. 

2.  Účastník zasláním objednávky bere na vědomí, že Organizátor je oprávněn zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka Akce poskytnuté v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a adresa, eventuálně jiné účastníkem dané Akce sdělené kontaktní údaje, za účelem organizování Akcí. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete zde: https://lzhockey.com/souhlas-s-ochranou-osobnich-udaju/

3.  Smluvní vztah mezi Organizátorem a účastníky se řídí těmito obchodními podmínkami. Práva a povinnosti neupravené v těchto obchodních podmínkách, se řídí právními předpisy ČR. 

4.  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 27.1.2021 a ruší platnost všech předchozích obchodních podmínek. 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.